Nota prawna

Nota prawna

Serwis Salonu Gebauer w Warszawie ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie udzielamy żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu. Żadna z informacji zamieszczonych w serwisie nie stanowi oferty. Salon Gebauer w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji umieszczonych w serwisie, w wybranym przez przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu Salonu Gebauer w Warszawie, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron są zastrzeżone. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób jest niedozwolone

Znaki towarowe i ochrona prywatności

Znaki towarowe umieszczone na stronie są znakami zarejestrowanymi na rzecz poszczególnych firm w Urzędzie Patentowym i są chronione prawem. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami.


Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Oculux s.c. ul. Modlińska 204, 03-119 Warszawa, NIP: 524-24-53-009, Regon: 015442516

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia takiej oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do podmiotów trzecich, takich jak:
a) producent oferowanych towarów;
b) współpracujące z Administratorem firmy montażowe;
c) biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do informacji,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania,
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo do sprzeciwu,
i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

6. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).